fbpx

Håndtering av personopplysninger i hht GDPR

Foto-Dax AB / Studio Express (heretter kalt Foto-DAX eller FD AB) er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Når du bestiller samtykker du til at FB AB samler inn fornavn, etternavn, adresse, postnummer, sted, epostadresse, mobilnummer, tidspunkt for registrering samt bilder som er tatt i forbindelse med fotografering. Om bestiller velger det kommer FB AB til å sende bilder for gjennomsyn med tilbud om å kjøpe bildene. Hensikten med Foto-Daxs behandling av personopplysninger er å kunne tilby bestilleren mulighet til å kjøpe.

Det rettslige grunnlaget for Foto-Daxs behandling av personopplysninger i forbindelse med fotografering er samtykke. Foto-Daxs tar kun profilbilder. Om du ikke oppgir personopplysninger til Foto-Dax eller om samtykke ikke gis vil fotografering ikke kunne gjennomføres. Bestiller som gir samtykke har når som helst til å trekke sitt samtykke ved å sende oss en epost eller ringe kundeservice.

Om bestiller ønsker bilde for gjennomsyn vil personopplysningene behandles for å kunne fullføre leveransen. Velger bestilleren å kjøpe bilder vil personopplysninger bli behandlet for kontraktuelle henseende. Ved kjøp behandles personopplysninger også til å fullføre våre juridiske forpliktelser ifm regnskap og bokføring og der det er aktuelt, for å oppfylle juridiske forpliktelser overfor kunder som forbrukere. Personopplysninger lagres ikke lengere enn perioden som er nødvendig for å hensikten med behandlingen, dvs under den perioden som bestilleren kan forventes å kjøpe bilder fra fotograferingen eller så lenge som Foto-Dax er pålagt å lagre opplysningene i hht lov.

Personopplysningene kan forventes å overføres til systemleverandør for lagring av data, samt ved manglende betaling til inkassoselskap. Du har rett til innsyn i de personopplysningene som er lagret om deg. Du har også rett til å kreve begrensing, rettelser eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å komme med innvendinger mot behandlingen eller begjære flytting av dine personopplysninger.

Ved spørsmål om håndtering av personopplysninger er du velkommen til å kontakte kundeservice, kundeservice@studioexpressen.no eller på telefon +46 21 41 89 00.

Om du anser Foto-Dax sin behandling av personopplysninger om deg i strid med GDPR har du rett til å klage til Datatilsynet.

Personuppgiftshantering GDPR

Foto-Dax AB / Studio Express (vidare kallat Foto-Dax) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Beställare samtycker att FD AB samlar in (förnamn, efternamn, personnummer, adress, postnr, ort, mejladress, mobilnummer, bilder) och tidpunkt för registrering. Om beställare väljer det kommer vi även att skicka hem bilder för påseende i syfte att erbjuda köp av bilder. Syftet med Foto-Daxs behandling av personuppgifter är att kunna erbjuda beställare möjlighet att köpa.

Den rättsliga grunden för Foto-Daxs behandling av person-uppgifter i samband med fotografering är samtycke. Foto-Dax tar endast profil-bilder. Om personuppgifter inte lämnas till Foto-Dax eller om samtycke inte lämnas kommer beställare dock inte kunna vara med vid fotograferingen. Beställare som lämnat samtycke har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att maila eller ringa till vår kundtjänst.

Om beställare önskar bilder för påseende kommer person-uppgifterna att behandlas för att fullgöra leveransen. Väljer beställare att köpa bilder kommer personuppgifterna användas för kontraktuella åtaganden. Vid köp behandlas personuppgifter också för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende redovisning och bokföring samt i förekommande fall för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter mot beställare i egenskap av konsument. Personuppgifterna lagras endast under den period som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med

behandlingen, d.v.s under den period som beställare kan förväntas köpa bilder från fotografering, eller så länge Foto-Dax är skyldig att lagra uppgifterna enligt lag.

Personuppgifterna kan komma att föras vidare till systemleverantör för lagring av data samt vid utebliven betalning till inkassobolag. Du har rätt att begära ett utdrag av de personuppgifter som lagras om dig. Du har även rätt att begära begränsning, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt till att göra invändningar mot behandlingen eller begära dataportabilitet. Vid frågor angående hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta kundcenter@studioexpressen.no eller 021-418900.

Om du anser att Foto-Dax behandlar person-uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen